Szófajtan: szófajok

Igék

Cselekvést, történést, létezést fejeznek ki.

Pl.: Eszik, eldől (a fa), van

Az ige a mondatban mindig állítmány.

Igék jellemzése: Mód, idő, szám, személy, ragozás szerint

Pl.: Kijelentő mód, jelen idő, E/1 (egyes szám első személy), alanyi/tárgyas ragozás

Névszók

Főnév:

Megnevező szófaj, sokféle mondatrész lehet. Ragtalan alakban lehet alany vagy állítmány, raggal határozó.

  Főnév > Köznév: sok hasonló dolog közös neve

   egyedi név: fiú,alma
   gyűjtőnév: ménes,nép
   anyagnév: víz,arany
   Főnév>Tulajdonnév: saját megkülönböztető név

    személynév: Bercsényni Miklós
    Állatnév: Cili,Bodri
    Földrajzi név:

     Egyelemű: Debrecen,Balaton
     Többelemű: Magyarország,Békés megye

  Intézménynév: Kodály Zoltán Gimnázium
  Címek:

   egyedi: Utazás a Föld középpontja felé
   állandó: Magyar nyelvtan tankönyv

  márkanév: Pepsi, Coca Cola
  csillagnevek: Föld,Hold

Melléknév: Tulajdonságot fejez ki, a mondatban lehet állítmány, jelző, ragos alakban jelző.

Fokozása:

  Alapfok: Nagy
  Középfok: Nagyobb
  Felsőfok: legnagyobb
  Túlzófok: legeslegnagyobb

Számnév: Számot, mennyiséget jelöl. A mondatban állítmány, kijelölő jelző, mennyiségjelző, -szor, -szer, -ször raggal számhatározó.

Típusok:

  Határozott

   Tő: száz
   Sor: századik
   Tört: század
   Határozatlan: sok,kevés

Helyettesítő szófaj:

Csak főnevet helyettesít

Főnevet,melléknevet,számnevet helyettesít

személyes: én, te, ő, mi, ti, ők – alapalak
engem, veled, nektek – ragozott
Kérdő: a szófajok kérdőszavai ki?, milyen?, mennyi?

visszaható: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk
Vonatkozó: a kérdő névmások előtt egy a hang található: aki, amilyen, akik

kölcsönös. egymás
Mutató: ez, az, ugyanez, ugyanaz

birtokos: enyém, tied, övé, miénk , tiétek, övék
Határozatlan: -vala előtagú szavak: valaki, valamilyen, valamennyi

Általános: bár-,akár-,minden-,sem-,se- előtagú szavak: bárki akármi, senki

A mondatban alany, tárgy, és különféle határozók szerepét tölti be ez a szófaj.

Igenevek

Főnévi-igenév: ige + ni (enni,kapni)
Melléknévi-igenév:

  Folyamatos: ige + -ó,-ő (evő,kapó)
  Befejezett: ige + -t,-tt (evett,kapott)
  Beálló: ige+ -andó,-endő (megírandó, keresendő)

Határozói-igenév:

  ige + -va,-ve,-ván,-vén (írva,kérve)

Határozószók

Toldalékok,névutók nélkül fejezik ki a cselekvés körülményeit. Meghatároznak valamit. (pl.: reggel,ott,gyorsan,kevés, )

Viszonyszók

  Névelő:

   Határozott: a,az
   Határozatlan: egy

  Névutó: Az előtte álló névszóval a cselekvés körülményeit fejezi ki (táska mellett, szék alatt, kettő előtt)
  Kötőszó: Mondatrészeket vagy tagmondatokat köt össze. (de,ezért,és,vagy)
  Igekötő: A cselekvés irányát, befejezettségét fejezi ki vagy egyéb jelentéssel változtatja meg az ige vagy az igenév jelentését. (feláll,ülj le,ülve)
  Segédige: Az állítmány része, kiegészíti azt:(marad,lesz,volt,van)
  Módosítószó: Módosítja az állítást. (esetleg,talán,sem)

Mondatszók

Indulatszók: hirtelen felkiáltások (jaj,nesze)